FAQs Complain Problems

समाचार

७६/७७

यस नार्पा भूमि गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभा एवं आ.व. २०७७/०७८ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित कार्यक्रम सम्पन्न

बोलपत्र रद्द गरिएको सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

गाँउपालिकाबाट प्रकाशित बोलपत्रहरुको म्याद थप सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: