FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Fabrication of steel parts of 3 trail bridges & transportation up to road head बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७९/११/२३ गते हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालन हुने बिभिन्न आयोजनाको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७९/०६/०४ गते प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालन हुने बिभिन्न आयोजनाको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७९/०५/०६ गते प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: